top of page

Intelligentie-onderzoek

 

Wat is een intelligentie-onderzoek?

Een intelligentieonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we een niveaubepaling doen van de cognitieve mogelijkheden van het kind of jongere. Een intelligentietest kan zowel voor kinderen als voor jongeren aangevraagd worden en is mogelijk van 2,5 jaar tot en met 16 jaar. Een intelligentieonderzoek kan op vraag van de ouders, van de school,  voor de logopedist, van de arts/specialist… uitgevoerd worden.

Een intelligentietest of IQ-test is bedoeld om je intelligentie te meten. De test bestaat uit allerlei onderdelen (subtesten) waarbij je gevraagd wordt om allerlei opdrachten uit te voeren en vragen te beantwoorden. Een goede IQ-test probeert verschillende deelaspecten van de intelligentie te meten. Denk aan geheugen, woordenschatkennis, feitenkennis, verbanden leggen, ruimtelijk inzicht… De scores op de subtesten worden samengeteld en verrekend naar een totaal score: het totaal IQ. Dit totaal IQ is dus een algemene inschatting van je intelligentieniveau. Vaak worden de scores van de subtests er ook nog apart bij vermeld. Zo krijg je, naast een totaalinschatting van jouw intelligentie, ook nog een sterkte-zwakte analyse van wat je kan.

 

Welke intelligentietest?

Bij sinneliv gebruiken we enkel de officiële, meest recente, gestandaardiseerde intelligentietesten.  Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar gebruiken we de WPPSI-IV en voor kinderen van 6 tot 17 jaar gebruiken we de WISC-V.

 

Bij welke vragen?

Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

  • als onderdeel in het onderzoek naar begaafdheid, hoogbegaafdheid, leervoorsprong.

  • om inzicht te krijgen in de capaciteiten van een kind of jongere.

  • als aanvullende test bij studiemethodebegeleiding: hoe ga je om met dingen die moeilijk of net goed lukken, wat zijn de sterktes en zwaktes en hoe kunnen je sterktes gebruikt worden in het studieproces?

  • bij verminderde leerresultaten van je kind: waardoor kunnen de problemen van je kind mogelijks worden verklaard?

  • als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van wat je kan: om het kind op het juiste niveau te stimuleren en om onderschatting en/of onderpresteren of overschatting en/of overpresteren te voorkomen.

  • als onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis.

  • in functie van de aanvraag van privé-logopedie.

 

 

Hoe lang duurt het onderzoek?

Indien uit het eerste gesprek blijkt dat dit soort onderzoek aangewezen is, voeren we, op een later afgesproken tijdstip, een intelligentieonderzoek uit. De duur van het onderzoek varieert van 1 tot 2 uur, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het onderzoek wordt individueel afgenomen.  Bij heel jonge kinderen kan het onderzoek indien nodig opgesplitst worden in twee momenten.

Na een intelligentieonderzoek volgt er niet noodzakelijk verdere begeleiding of therapie, maar het is uiteraard mogelijk indien aangewezen.

Adviesgesprek en verslag na het onderzoek

De resultaten van de test worden verwerkt, geanalyseerd en brengen we steeds in verband met jouw leeftijd/ontwikkelingsfase en  je ruimere context. Een goed afgenomen test en een uitgebreid verslag ervan geeft je veel meer informatie dan enkel het IQ-cijfer. We geven de scores op de subtesten weer en hoe je deze moet interpreteren, we brengen verslag uit over de observaties van het gedrag tijdens de test. We kijken onder andere naar de manier waarop je de resultaten hebt behaald. Hoe ben je gestart? Hoe werkte je verder? Hoe ging je om met fouten? Heb je volgehouden? Had je faalangst?  Naast het resultaat van het intelligentieonderzoek observeren we de concentratie, de motivatie, de werkhouding…  en vormen we een totaalbeeld.

 

Privé-logopedie

Als de intelligentietest wordt afgenomen in functie van privé-logopedie kan je kiezen of je de verkorte versie of de uitgebreide versie wenst. Bij de verkorte versie worden enkel de noodzakelijke subtesten/onderdelen afgenomen om het IQ-cijfer te verkrijgen in functie van de aanvraag van privé-logopedie. De observatiegegevens zijn dan ook beknopter. Bij een uitgebreide versie wordt de hele intelligentietest afgenomen en gebeurt dus een uitgebreidere analyse en observatie.

 

Hoe leg ik uit aan mijn kind dat er een intelligentietest zal worden afgenomen?

Het is belangrijk om op maat van je kind uit te leggen wat het doel is van de test (bijvoorbeeld ‘via oefeningetjes zullen we kijken waar je goed in bent’).  Hou rekening met bepaalde gevoeligheden. Het is de bedoeling dat het kind gemotiveerd, rustig en ontspannen aan de test begint.

De therapeut zal er de nodige aandacht aan besteden om het kind of jongere gerust te stellen en in de meest optimale omstandigheden de test af te nemen. Bij heel jonge kinderen kan het eventueel aangewezen zijn om eerst een individueel kennismakingsmoment te plannen om het kind op zijn gemakt te stellen, alvorens over te gaan tot de intelligentietest.

bottom of page