top of page

Privacybeleid

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Delphine Dewulf, handel drijvend onder de benaming “sinneliv”, met maatschappelijke zetel te Leegveldstraat 2, 8210 Veldegem, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0893.435.722, e-mail info@sinneliv.be, URL https://www.sinneliv.be/.

Tenzij anders vermeld, is Delphine Dewulf verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen via deze website en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. 

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

1. Persoonsgegevens

We verwerken gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het vragen van informatie, maken van een afspraak, het versturen van een aanvraag, of de samenwerking die we aangaan. Meer bepaald kan het dan gaan om uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en informatie over uw aanvraag.

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met een van onze websites door middel van cookies (Google Analytics) en vergelijkbare technologie. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld.

Tenslotte kunnen we ook informatie over u ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2. Beveiliging en opslag

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst ernstig en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. 

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel.  

3. Toegang en transfer aan derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze medewerkers. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting en e-mailcommunicatie. We delen uw persoonsgegevens echter alleen als dat nodig is, zoals diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met medewerkers (therapeuten) die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze medewerkers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van "sinneliv".

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, mits inachtingneming van de patiëntenrechten en het beroepsgeheim.

Elke medewerker verwerkt gegevens in overeenstemming met de discretieplicht en dit volgens volgende principes:

De medewerker is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die hij verwerkt.

De medewerker verwerkt enkel de gegevens die horen bij de taak.

De medewerker draagt zorg voor de gegevens.

De medewerker meldt inbreuken.

De medewerker respecteert het beroepsgeheim.

4. Cookies

Door het gebruik van een van de websites van “sinneliv”, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden, zoals Google Analytics. 

Door gebruik te maken van een van de websites, geeft u toestemming om de cookies te installeren.

5. Verwerkingsdoeleinden

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het aanbieden van onze diensten, het beheer en de behandeling aanvraag of in het kader van onze samenwerking. Daarnaast willen we de nodige beveiliging & veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. Tenslotte zullen we de gegevens gebruiken om u te (kunnen) informeren en contacteren via de nieuwsbrief, mits u hiervoor expliciet uw toestemming hebt gegeven.

6. Rechtsgronden

​De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw inschrijving of aanvraag te registreren, om u te informeren met nieuwsbrieven, om onze diensten en de inhoud van onze trajecten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden. 

Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven. 

7. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 12 maanden bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 5 jaar), opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen. 

8. Rechten en klachten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens en kan u ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens te laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen.

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan info@sinneliv.be.

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan info@sinneliv.be.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

9. Wijzigingen Privacyverklaring

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen.

10. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacybeleid, kunt u terecht bij info@sinneliv.be en op https://www.sinneliv.be/.

Deze versie van het privacybeleid treedt in werking in januari 2023.

bottom of page